Workspace Design

Arbejdspladsens indretning skal understøtte trivsel og innovation

I dag tilbringer rigtig mange mennesker langt størstedelen af vores tid på arbejdspladsen. Derfor skal rummene og indretningen understøtte ikke alene innovation og arbejdsprocesser, men også vores velbefindende og arbejdsglæde

Arbejdspladsens rum skal tilbyde en merværdi, der understøtter organisationen som helhed. Fra sunde arbejdsstationer og behagelige indendørsmiljøer til et layout, der reducerer gangafstande for rengøringspersonalet.

”Man kan ikke redde alt med design. Men man kan skabe den bedst mulige ramme for trivsel”

Hvorfor har det betydning, hvordan vi indretter arbejdspladser?
Covid-pandemien har på mange måder vendt op og ned på den måde, vi tænker om en arbejdsplads i dag. Kravene til hvad en arbejdsplads skal kunne tilbyde er steget, og flere foretrækker at arbejde hjemme mange dage om ugen. Det har konsekvenser for kulturen på en arbejdsplads. Samtidig risikerer det at påvirke videndeling og kvaliteten af arbejdsprocesser negativt, at vi sjældnere er fysisk sammen.

Hvad er de nye behov og krav til arbejdspladsen?
Vi har samarbejde med en kunde, der oplevede store problemer i kølvandet på pandemien. De ansatte havde simpelthen ikke lyst til at komme ind på kontororet. De døjede med problemer som støjgener og hovedpine og de eksisterende rumligheder opfyldte ikke længere behovene. Der manglede den nødvendige plads til både møder og fordybelse. Enten var alle møderum optagede, eller også var de for store og optog for mange tomme kvadratmeter – og en manglende sammenhængskraft i bygningen blev markant tydeligere. Virksomheden oplevede samtidig et problem med rekruttering og dygtige medarbejdere søgte andre steder hen.

For en større revisionsvirksomhed har vi udviklet en workspace design plan, som reducerede pladsbehovet fra 32.000 til 8.000 kvadratmeter. Mange ansatte er sælgere og konsulenter, som er ude af huset en stor del af tiden og derfor ikke har behov for en fast kontorplads. Mange pladser stod derfor tomme og skabte døde zoner, der påvirkede miljøet negativt.  En del af indretningsløsningen blev derfor et bookingsytem, hvor de ansatte booker sig ind på en plads om morgenen, når de møder ind. Således er der mennesker og liv hver dag fremfor et dødt kontorlandskab.

Vi mennesker har et socialt og fagligt behov for at mødes og være sammen. Det gælder også på en arbejdsplads. Indretning af arbejdspladser, programmering af funktioner og design skal derfor understøtte trivsel - mere end nogensinde før. Hvis ikke trivsel er i fokus på en arbejdsplads, forsvinder medarbejderne. Man kan naturligvis ikke redde alt med design, men man kan skabe den bedst mulige ramme på den givne virksomheds præmisser og konkrete behov. Vi ved, at der er et voksende behov for fleksibilitet i indretningen, stillezoner, mødesteder og aktivitetsbaserede arealer, hvor forskellige fagligheder kan mødes på tværs af afdelinger i en organisation.

Hvordan sikrer I, at brugernes behov bliver imødekommet?
Det er helt afgørende for et godt resultat, at brugerne - både ledelse, ansatte, service og andre brugere – bliver hørt og inddraget, inden vi sætter gang i selve programmeringen og designprocessen. For en styrelse lavede vi en proces med 12 workshops på tværs af hele organisationen, hvor alle drømme og tanker kom på bordet. Fra tagterassen til kaffemaskinen til farve på borde og adgang til udearealer. Alle input blev til data, vi brugte i den videre proces.

Hvad bliver det vigtige i fremtidens indretning af arbejdspladser?
Der bliver meget mere fokus på bæredygtighed, biobaserede materialer og på, hvordan vi genanvender det eksisterende. Det kan være i form af transformation og genbrug af inventar og materialer, samt hvordan vi opgraderer ældre bygninger til moderne arbejdspladser med god akustik, belysning og funktionel programmering af rum.

Og taler vi nybyg og domiciler, ser vi et stigende ønske fra kunder om at åbne deres bygninger for flere. Det handler om at dele kvadratmeterne med også helt andre funktioner, fx en cafe, butikker og flere virksomheder sammen i en form for fællesskab. Det er en stigende tendens at ”hooke sig op” på et eksisterende lokalt miljø. Det er både billigere og så har det potentiale til at skabe ny dialog på tværs af virksomheder og at bidrage til en mere divers by i gadeplan, hvis kantzonerne og miljøet omkring bygningerne også indtænkes.

Hvilken rolle spiller design i virksomheder?
At tegne noget specielt til en virksomhed giver identitet og stolthed. Både for de ansatte og ledelsen. Det styrker stedsligheden i en bygning. Ikke alle møbler og inventar behøver være specialdesignede. Man kan sagtens have en masse generiske borde og stole, og især kan man ofte genanvende, det der allerede er, og give det ny sprøjtemaling eller linoleum på bordene. Således kan man fokusere på specialdesign i centrale møderum og fællesarealer, som vi designer og udvikler i samarbejde med fx snedkere og smedje.

Hvordan kobles klassisk design med den moderne fleksible arbejdsplads?
Der er allerede en meget stærk kobling, for det klassiske – god kvalitet og robusthed – er jo netop foranderligt. Bygninger og rumlighed i høj kvalitet er foranderlige og ikke låst til ét specifikt formål. Det klassiske og tidløse er kendetegnet ved, at forarbejdet er grundigt og at indretning og design af inventar afspejler funktionaliteten. Samtidig er den holdbare løsning altid stedspecifik og designet til brugerne – levende mennesker - hvis trivsel påvirkes af faktorer som farver, dagslys, stemninger og rum til både fællesskab og fordybelse.

Debatindlæg: Den grønneste kvadratmeter er den, vi deler

Debatindlæg af Thomas West Jensen, partner i Vilhelm Lauritzen Arkitekter. Bragt i Politiken BYRUM den 19. august 2019.

Upcycling, energioptimering, træbyggeri og certificeringssordninger. Den bæredygtige dagsorden buldrer derudaf, men danske bygherrer og arkitekter overser en afgørende pointe; at den grønneste kvadratmeter er den, vi ikke bygger.

Alt for mange bebyggede kvadratmeter ligger uudnyttet hen, og der er et kæmpe bæredygtighedspotentiale, hvis vi tør gentænke måden, vi bygger særligt erhvervs- og kontorbygninger.

Et gennemsnitligt dansk kontorbyggeri er stort set tomt mellem klokken 17-8, i weekender og på helligdage og står dermed uudnyttet hen mere end halvdelen af tiden. Hertil kommer interne arealer som kantiner, mødelokaler og auditorier, der kun er i brug i korte perioder henover et døgn.

Arealspildet er ubegribeligt stort. Selvom arbejdet med optimering af erhvervskvadratmeter langt fra er nyt, er der fortsat et fokus på at udnytte bygningen som arbejdsplads inden for kontortid. Men det er en unødvendig begrænsning.

Vi skal gentænke arbejdsdagen!

Arkitekter og bygherrer skal blive langt bedre til at indtænke fordelene ved at maksimere brugen af kvadratmeter over døgnets 24 timer hele året. På den måde kan vi understøtte bylivet uden at øge mængden af byggeri. Og selvom det medfører en stigning i driftsudgifter over døgnet, er de økonomiske og miljømæssige omkostninger stadig markant mindre sammenlignet med at opføre ejendommen.

I et livscyklusperspektiv er der en betydeligt større klima- og miljøbelastning ved at bygge nyt frem for at renovere og transformere. En belastning, der tager mange år at hente hjem, ifølge Concito.

Co-working og deleøkonomi har i årevis været globale megatrends, der også har godt fat i Danmark. Næste skridt er, at vi gentænker hele måden, vi anskuer en arbejdsdag. At de faciliteter, vi omgiver os med i løbet af dagen, flyder sammen med vores arbejde, og at vi samtidig deler de faciliteter offentligt med andre. Når virksomhederne deler med hinanden, får de mere for mindre. Vi skal udvide den tanke til også at omfatte lokalsamfundet.

Et erhvervsbyggeri kan sagtens være kulturkatalysator
Et par eksempler på projekter, der redefinerer kontorbyggeriet, er det kommende Kay Fiskers Plads i Ørestad C og Novo Nordisk Fondens Center for Biosustainability på DTU i Lyngby.

Op mod 3.000 brugere forventes at få deres gang i det 50.000 kvadratmeter nye erhvervsbyggeri på Kay Fiskers Plads i Ørestaden i København, når det står færdigt – svarende til en mindre provinsby. Men frem for et stort hus, der dræner byen for liv hen mod aftenen, skal bygningen være en generator for både erhvervsliv og lokalsamfund.

Bygherren, den norske pensionskasse KLP, har fra starten ønsket et nyt, langsigtet koncept der gør bygningen til en katalysator for kultur. Stueetagen bliver i vid udstrækning offentlig med fokus på at udnytte arealet alle døgnets timer og dele det med lokalområdet. Den traditionelle kantine er erstattet af et åbent torv med foodcourt, restauranter mv., der bliver tilgængeligt for byens borgere – også uden for kontortid.

Torvet kan bruges til offentlige arrangementer fra morgen til aften, og der bliver adgang til servicetilbud, som tandlæge, frisør, læge og cykelsmed. Udover at lette hverdagen for lejerne og de lokale beboere, mindsker det behovet for yderligere kvadratmeter og giver liv til bygningen.

Et andet eksempel er Novo Nordisk Fondens Center for Biosustainability på DTU Campus i Lyngby. Her ville den klassiske løsning være en lukket bygning med høj sikkerhed. I stedet har bygherren valgt at flytte sikkerhed og adgangsbegrænsning til 1. sal og åbne hele stueetagen for studerende – også uden for kontortid. Stuen bliver dermed et aktivt studiemiljø, der gavner både medarbejderne og de studerende og skaber campusliv.

Synergien mellem den offentlige uddannelsesinstitution og det private erhvervsliv skaber videndeling og fællesskaber og mindsker igen behovet for kvadratmeter.

En pligt til at bygge klogere
Som arkitekter og bygherrer skylder vi miljøet og klimaet at bygge meget klogere. Vi skal ikke bare bygge for og til os selv – i stedet skal vi dele mere med samfundet og lokalområderne omkring os. Vi skal gentænke kontorbyggerier, så de i stedet for at være lukkede, private kvadratmeter til de få, i stedet bliver til funktionelle, døgnoptimerede, åbne erhvervshuse, der også fungerer som kulturbærere i lokalområder.

Ved at dobbeltudnytte arealer til retail-, service- og kulturfunktioner i erhvervsbyggerier undgår vi at bygge de ekstra kvadratmeter, der ellers ville skulle tilgodese beboerne i lokalområdet. Samtidig øger vi også bygningens bevaringspotentiale i fremtiden.

Mit ønske er, at der bliver et større fokus i byggeriet på, at hvis vi bygger klogere, så kan vi bygge mindre – det er det mest bæredygtige.

Design

Mere end 100 år med Vilhelm Lauritzens design

læs mere
Kontakt
Skal vi tage et møde om dit projekt?
Anne Møller Sørensen, Partner
+45 9189 3624

Vi er

Vilhelm Lauritzen Arkitekter

mød os